AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINK

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINK

A területfejlesztési törvénynek megfelelve a Balaton Fejlesztési Tanács elkészítette a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepcióját és területfejlesztési programját. A 2021-2027 közötti időszak területfejlesztési tevékenységét meghatározó dokumentumok az alábbi lépésekben véglegesültek:

  •  A Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programjához kapcsolódó Stratégiai Környezeti Vizsgálatot és Társadalmi-Gazdasági Hatásvizsgálatot A Balaton Fejlesztési Tanács a 2021. szeptember 17-i ülésén elfogadta.
  • 2018-2019 során lezajlott a 2014-ben elfogadott hosszútávú koncepció megvalósulásának közbenső értékelése, valamint az ebből következő felülvizsgálathoz kapcsolódó munka.
  • A Balaton Kiemelt Térség Hosszútávú Fejlesztési Koncepciójának módosított, társadalmi egyeztetésen átesett változatát a Balaton Fejlesztési Tanács 2020. május 15-i ülésén megtárgyalta, és a 22/2020. (05.15) számú határozatával elfogadta.
  • A kiemelt térségi Stratégiai Program egyeztetési változata a 2020. december 4-én tartott Tanácsülésen került elfogadásra. A társadalmi egyeztetést követően, a Balaton Fejlesztési Tanács 2021. február 19-i ülésén, 9/2021. (02.19) számú határozatával a Balaton Kiemelt Térség Stratégiai Programja (2021-2027) c. dokumentumot elfogadta.
  • A Stratégiai Program elfogadásával egyidőben a Balaton Fejlesztési Tanács társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kiemelt térség Operatív Programját. A dokumentum végleges, szakmai és társadalmi egyeztetésen átesett változatát a 2021. május 14-i ülésén tárgyalta és fogadta el a Tanács 18/2021. (05.14) számú határozatával.

 Az aktuális, 2021 – 2027 közötti időszakra elfogadott kiemelt térségi dokumentumok funkcióját és célját közérthetően az alábbi preambulum foglalja össze:

 Területfejlesztési tervezés a Jövő Balatonjáért

A Balaton Kiemelt Térség hosszútávú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek, ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel, a jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. Tekintettel arra, hogy a Balaton ökológiai rendszere és az ahhoz kapcsolódó társadalmi működés egy érzékeny és sérülékeny térbeli egységet alkot, a XXI. század globális kihívásaira adandó regionális és lokális válaszok partnerségi alapokon történő megfogalmazása és végrehajtása nem csupán versenyképességi, hanem történelmi kérdés is. 

A balatoni területfejlesztés alapvető feladata feltárni és rendszerezni a balatoni tér belső és külső erőforrásait, a fenntarthatóság sarokköveit valamint az érdektagolt balatoni társadalom és gazdaság szükségleteit és céljait. A területi alapú fejlesztési szemlélet valós haszna abban ragadható meg, hogy képes a társadalmi tér és a természeti tér dimenzióit szintetizálni, ezzel a fejlesztéspolitika eszközrendszere számára befogadhatóvá és kezelhetővé tenni a kiemelt térség egyedi adottságait, lehetőségeit és kockázatait egyaránt. Jelen területfejlesztési program a térség mélyreható ismerete alapján törekszik arra, hogy azonosítsa a kihívásokat és az azokra adandó fejlesztéspolitikai válaszokat, melyeket a Balaton, mint természeti-táji egység és társadalmi-gazdasági tér hosszútávú megőrzése érdekében a gyakorlatban is alkalmazni szükséges.

A 2021-2027-es időszakra készülő Balaton programmal az a célunk, hogy lefektessük a társadalmi érdekszövetségen nyugvó térségfejlesztés, végső soron pedig egy konszenzusos társadalmi egyezségre épülő balatoni élet alapjait. Mindez a helyi társadalom hosszútávú boldogulását, az ember és környezete érzékeny egyensúlyának megteremtését és nemzeti kincsünk, a Balaton jövő nemzedékek számára történő megőrzését szolgálja.

 A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a Balaton Kiemelt Térség 2020-2030 időszakra vonatkozó klímastratégiáját, melynek célja, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiára és a megyei klímastratégiákra épülve összegezze és meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik a Balaton térség aktív szerepvállalását a klímaváltozás csökkentése, illetve az ahhoz való alkalmazkodás területén.

 A kiemelt térség aktuális fejlesztési dokumentumai elérhetők az alábbi linkeken:

 

Back To Top