A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása

 

GINOP-1.3.4-17-2018-00001,
A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása

Konzorciumvezető: Magyar Turisztikai Ügynökség

Konzorciumi tagok:

 • Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
 • Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.
 • Balatoni Turizmus Szövetség
 • Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.
 • Pannon Gasztronómiai Akadémia Egyesület

Támogatási összeg: 1 000 000 000 Ft

Támogatás mértéke 100%

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.03.31.

A Balatoni kiemelt turisztikai fejlesztési térség hosszú távú célja: A Balaton desztináció váljon a belföldi utazó közönség számára Magyarország elsődleges családi üdülő régiójává, a külpiacokon egységes desztinációként jelenjen meg, továbbá magas színvonalú szolgáltatásaival kedvelt úti cél legyen.

A stratégiai célok elérése érdekében a releváns turisztikai termékekre vonatkozó mélységi, a térség fejlesztési irányait meghatározó elemzéseken, a meglévő vonzerőkre alapozott egyedi, meghatározott célcsoportokra fókuszáló térségi program- és csomagajánlatok előkészítésén túl a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség márkázását elősegítendő, a termékfejlesztés részeként tematikus, új kínálati elemek jönnek létre hozzájárulva a kulturális kínálat színesítéséhez. A desztináció fő profiljának megfelelően családbarát stratégia készül, meghatározó projektelem a helyi termékek integrálása a turizmusba – a desztináció egyedi gasztronómiai karakterének meghatározása, a helyi alapanyagok felhasználásának erősítése és az autentikus gasztronómiai kínálat létrehozása -, tekintve, hogy a hazai gasztro forradalom egyik központja a Balaton.

A projekt előrehaladása:

A projektben vállalt menedzsment feladatok megvalósítását a konzorciumvezető saját teljesítés keretében végzi, megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósítók foglalkoztatásával. A projekt előrehaladtával valamennyi vállalt stratégiai és termékfejlesztési tevékenység megvalósult. Elindult továbbá a desztináció saját, célzott kutatáson alapuló márkastratégiájának és egységes arculatának tervezése, amelyre széleskörű marketing és kommunikációs tevékenység épül. 2021 őszétől kerülnek megrendezésre a minőségi szolgáltatásfejlesztés, és a versenyképesség javítását célzó különböző témakörben tervezett rendezvények, workshopok.

 

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. részfeladatai és azok előrehaladása:

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. részfeladatai:

 • Termékfejlesztéshez kapcsolódó workshopok szervezése
 • Térségi márka bevezetését támogató szakmai rendezvények, előadások szervezése

Támogatási összeg: 14 937 250,-Ft

Támogatás mértéke 100%

A részprojektek megvalósulásának dátuma: 2022.03.31.

A Balatoni Integrációs Kft feladata a projekt keretében elkészülő „Márka” bemutatása, és az egyes turisztikai termékekhez kötődő alapszolgáltatásokra vonatkozó szakmai követelményrendszer mindennapi alkalmazásának megismertetése a régió lakosaival.

A projektben elkészült, egyes turisztikai termékekhez kapcsolódó dokumentumok, és a jelenleg még elkészítés alatt álló Márka Koncepció alapján a Kft. elkezdte a szemléletformálási programok szakmai tartalmának, tematikájának összeállítását.

A termékfejlesztéshez kapcsolódó worksopok tervezett témakörei:

 • aktív turizmus,
 • kulturális turizmus,
 • egészségturizmus,
 • családbarát turizmus
 • bor-, és gasztro turizmus

A rendezvények 2022 január-március időszakban kerülnek majd megrendezésre.  

Balaton Fejlesztési Tanács

EGYÜTT A BALATON JÖVŐJÉÉRT…

A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás bevonásával támogassa a régióban megvalósuló fejlesztéseket, felkarolja az új, innovatív ötleteket, ösztönözze a régió egészére kiterjedő elképzelések megvalósítását. A Tanács fontosnak érzi, hogy folyamatosan figyelve a régió életének eseményeit, változásait, teljes körű információval rendelkezzen a végbemenő gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokról, eseményekről, és erről tájékoztassa a régió élete, fejlesztése iránt érdeklődő személyeket, szervezeteket. A Tanács elkötelezettséget érez az iránt, hogy híd szerepet betöltve teret adjon a régió fejlesztésében résztvevő szervezetek párbeszédének, együttműködésének.

A Tanács megalakulásáról és működéséről a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) rendelkezik.

Területi illetékesség

A Tanács illetékességi területe a Balaton Kiemelt Térségre (régióra) terjed ki, melynek területi lehatárolását a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) adja. A BKÜ-t 180 település alkotja, melyek 3 megye (Somogy, Veszprém, Zala) területén helyezkednek el.

A térség 2000-től önálló területrendezési tervvel és szabályozással rendelkezik, melynek hatályos változatát – a 2000. évi CXII. törvényt (Balaton törvény) felváltó- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény Negyedik Részét alkotó Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve tartalmazza.

A térség állandó népességének száma a 2020-as évek elején meghaladja a 270 ezer főt, amelyet további mintegy negyedmillió fővel egészítenek ki a hosszabb-rövidebb ideig a Balatonnál tartózkodó üdülőtulajdonosok.

A Tanács tagjai

A Tanács tagjait és működését a mindenkor hatályos Területfejlesztési Törvény (Tftv.) és a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) határozza meg. Ennek megfelelően a Tanács tagjai:

 • a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei (3 fő),
 • az érintett megyei közgyűlés 1-1 képviselője (3 fő),
 • a területfejlesztésért felelős miniszter képviselője.
 • az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter képviselője
 • a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter képviselője,
 • a területrendezésért felelős miniszter képviselője,
 • a környezetvédelemért felelős miniszter képviselője,
 • a vízgazdálkodásért felelős miniszter képviselője,
 • a turizmusért felelős miniszter képviselője, valamint
 • a természetvédelemért felelős miniszter képviselője.

A Tanács elnökei:

 • a tagok közül választott elnök 2010.12.17-től dr. Bóka István Balatonfüred város polgármestere
 • a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által kijelölt elnök 2022.09.19-től Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A két elnök az elnöki feladatokat, mint társelnökök, egymással együttműködve látják el.

A tagok felsorolását a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának függeléke tartalmazza.

Balaton Fejlesztési Tanács Szervezeti Működési Szabályzata 

BFT taglista – SZMSZ  függeléke

A TANÁCS TEVÉKENYSÉGE

A Tanács tevékenysége két alapfeladat köré csoportosítható:

 1. A régió fejlesztési irányainak meghatározása Az elmúlt időszak legjelentősebb feladata a Tanács életében a 2021-27-es programozási időszakra való felkészülés volt. A Tanács területfejlesztési törvényben meghatározott alapfeladatai közé tartozik a térségfejlesztési dokumentumok elkészítése. A BFT 2019-2021-ben felülvizsgálta a korábbi tervidőszak eredményeit és meghatározta a Balaton Kiemelt Térség elkövetkező évekre vonatkozó fejlesztési céljait, elkészítette a fejlesztési dokumentumokat, melyek egymásra épülő elemei:
 • Helyzetértékelés;
 • Koncepció (-2030);
 • Területfejlesztési Program: Stratégia, Operatív Program (2021-2027);

A Tanács a tervek kidolgozásában jelentős segítséget kapott a térség szereplőitől, szakértőitől, akik a szakmai fórumokon az elkészült anyagok véleményezésével hatékonyan részt vettek a fejlesztési elképzelések, feladatok meghatározásában.

A tervezési munkát irányító „vízió” alapgondolata, hogy a Balaton régiót egy olyan hellyé kell fejleszteni, ahol egyaránt

 • jó élni;
 • jó pihenni, nyaralni;
 • jó vállalkozni, dolgozni.
 1. A fejlesztési célok elérését ösztönző programok és projektek megvalósítása A Tanács a tervezési feladatok mellett nagyon fontos ösztönző szerepet lát el a térségi fejlesztések, beruházások megvalósításában, projektek kidolgozásában, amelyet a hatáskörében lévő források felosztásával, pályázati támogatások biztosításával valósít meg. A támogatási lehetőségek meghatározásában a Tanács az elfogadott fejlesztési programokban kitűzött célokat és az aktuális térségi feladatok megoldását tartja szem előtt.

Az elmúlt évek főbb támogatási területei az alábbiak voltak:

 • a régió közbiztonságának-vízbiztonságának fejlesztése;
 • települései zöldterületek, közterületek fejlesztésének támogatása;
 • rendezvények támogatása.

A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó szakmai háttérmunkát a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség végzi.

A Tanács tevékenységének részletes bemutatását éves bontásban a szakmai tájékoztatók tartalmazzák. A legutóbbi tájékoztató: BFT tájékoztató 2021

Az előző évek dokumentumai a BFT archívumban érhetőek el.

Back To Top