STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

A BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

 
A Balaton Régió 2007-13 időszakra szóló fejlesztési stratégiáját a Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából a Balatoni Integrációs Kht. és a VitálPro Kft. készítette.

A dokumentum célja a Balaton régió 2007-13-ra vonatkozó fejlesztési stratégiájának kijelölése. A fejlesztési stratégia meghatározza azokat a célokat, melyek elérése kívánatos az elkövetkezendő 7 éves programozási időszakban.

A stratégia alapot nyújt jövőbeni fejlesztési döntések meghozatalához, így a Balaton régió jövőben támogatandó projektjeinek kiválasztásához, illetve a régió érdekeinek a regionális és az ágazati programokban való érvényesítésének. Továbbá iránymutatást nyújt a régió preferált fejlesztési irányairól a köz- és magánszféra számára.

A fejlesztési stratégia fókuszáltan a térség egységes természetföldrajzi adottságaiból következő elsősorban gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási, valamint környezetvédelmi célkitűzéseket, eszközöket fogalmaz meg. 

A stratégia részletesen nem foglalkozik az önkormányzatok alapfeladataihoz tartozó közszolgáltatások fejlesztési szükségleteivel, e szakterületen a stratégia csak azokat a szükségleteket említi meg, ami a fejlesztési célok eléréséhez kapcsolódó népességszám változásához kapcsolódik. Az önkormányzatok feladatkörébe tartozó alapvető közszolgáltatások fejlesztését kistérségi alapon (többcélú kistérségi társulások) az érintett tervezési-statisztikai régió fejlesztési tervének részeként kell megtervezni.

A stratégia a helyi szereplők, döntéshozók bevonásával készült. A Balaton Fejlesztési Tanács megvitatta és elfogadta a stratégiát.

————————————————————————————————————–

A BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

 
A Részletes Fejlesztési Terv, mely a Balaton Régió 2007-2013 közötti időszakra szóló operatív fejlesztési programdokumentuma, a Fejlesztési Program keretében született meg.

A területi tervezés fontos szerepet tölt be a Balaton Régióban. A Területfejlesztési Koncepciót az 1990-es évek végén alkották meg, majd ezt követte egy stratégiai program elkészítése. A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó stratégiaépítés 2005-ben indult el a Balaton Fejlesztési Tanács, valamint az Országos Területfejlesztési Hivatal kezdeményezésére. A Balaton Stratégia célja, hogy a Balaton Régióban teljes területi tervezés valósuljon meg.

A Balaton Stratégia megalkotásával egyidőben indult el a központi tervezési munka keretében a Balaton Régió Komplex Térségi Program (Komplex Program) tervezése. A két tervdokumentum 2006 elejére készült el. A Részletes Fejlesztési Terv a két programdokumentum összehangolása után született meg. 

A Részletes Fejlesztési Terv az uniós fejlesztéspolitika által támogatható tevékenységekre összpontosít. Meghatározza, valamint orientálja a 2007 és 2013 között Magyarországra érkező európai uniós források felhasználását a Balaton Régióban. A programdokumentum részletesen bemutatja a támogatandó tevékenységeket, a fejlesztések mennyiségét, valamint a szükséges források nagyságát. 

A Részletes Fejlesztési Terv fejlesztési prioritási röviden:
(a Balaton Stratégia és a Komplex Program alapján)

– A gazdasági szerkezet diverzifikálása és a Balaton Régió speciális gazdasági erejét meghatározó hagyományos gazdasági területek és új kitörési pontok fejlesztése
– A Balatoni turizmus XXI. századi versenyképességének a stratégiai, szervezeti és infrastrukturális megalapozása, a kínálati portfolió fókuszált részstratégiák és tematizált desztinációk mentén történő célcsoport-orientált minőségi fejlesztése.
– Kvalifikált, versenyképes munkaerő, magas szintű szakmai és üzleti kultúra, egész éves egzisztenciák, valamint a régió humánerőforrást vonzó és megtartó képességének növelése és közszolgáltatások racionális ellátása
– Célirányos és integrált infrastruktúra-fejlesztések révén a Balaton Régió gyors, kényelmes nemzetközi és hazai elérhetőségének biztosítása, valamint a régió egységes, karakteres fenntartható közlekedési rendszerének kialakítása
– A környezeti állapot stabilizálása és fókuszált, integrált minőségi fejlesztése, valamint a vonzó életminőség biztosítása érdekében a települések fejlesztése, a táji és kulturális értékek helyreállítása, fenntartható hasznosítása
 
————————————————————————————————————–

STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

 
A Balaton Régió Részletes Fejlesztési Terve Stratégiai Környezeti Vizsgálatának (SKV) folyamatát a 2/2005. kormányrendelet alapján az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM), annak háttérintézménye, a VÁTI Kht. Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatósága és a Balatoni Integrációs Kht., szakértők bevonásával végzi. 

SKV kidolgozásának módja, módszertana
Az Balatoni Integrációs Kht. – a területfejlesztési szaktárcával (ÖTM) és a VÁTI Kht.-val egyetértésben – az SKV kidolgozását és a folyamat lefolytatását a VÁTI szakembereire, valamint független, az SKV témakörében és a területfejlesztésben járatos szakértőkre – Env-in-Cent Tanácsadó Iroda – bízta (SKV munkacsoport). A munkacsoportot tevékenységét a VÁTI Kht. Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatósága koordinálja. 
Az alkalmazandó SKV módszertan olyan elemzési-értékelési keretet alkot, amely feltárja, hogy a tervnek milyen közvetlen, vagy közvetett kihatása lehet a környezetre, milyen környezeti változások várhatók a hatások következtében, milyen természetűek és kiterjedésűek a várható hatások, illetve van-e lehetőség megelőzni, vagy csökkenteni a várható jelentős hatásokat.
Back To Top