AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK

A BALATON RÉGIÓ 2014-2030- IDŐSZAKRA SZÓLÓ HOSSZÚTÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. számú törvény (15.§ (2) bek. b) pontja) alapján a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évben elkészítette és a Kormánynak elfogadásra benyújtotta a kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját és területfejlesztési programját, melynek elemei:

 • Balaton Kiemelt Térség Hosszútávú Fejlesztési Koncepciója (2014-2030)
 • Stratégiai Program (2014-2020)
 • Operatív Program (2014-2020)

A Kormány 1821/2015. (XI. 12.) számú, valamint az azt felváltó 1861/2016. (XII. 27.) számú Kormányhatározatában fogadta el a koncepciót és a stratégiát. A Kormányhatározat értelmében az egyes Operatív Programok Irányító hatóságai, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. megkezdte a stratégia megvalósítását.

A megvalósítási folyamattal párhuzamosan, 2019. évben elindult a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata, melyet indokolt többek között:

 • az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció folyamatban lévő felülvizsgálata,
 • a 2014-2020-as európai uniós programozási időszak zárása, mely a koncepcionális célok felülvizsgálatát, valamint a koncepció által meghatározott célokat prioritásokba soroló területfejlesztési dokumentumok megújítását tette szükségessé.
 • a 2014 óta eltelt időszakban számos társadalmi-gazdasági jelenség változása makro- és regionális szinten egyaránt, amely megváltozott körülmények új, átdolgozott beavatkozási logikát és fókuszokat igényelnek.

A fenti folyamatok és a 2018. évben elkészített térségi helyzetértékelés alapján a Balaton Kiemelt Térség Hosszútávú Fejlesztési Koncepcióját (2014-2030) a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezte aktualizálta. A társadalmi egyeztetést követően a Koncepció aktualizált verzióját a Balaton Fejlesztési Tanács 2020. május15-i ülésén fogadta el.

A dokumentumban hangsúlyosabban megjelenő új tématerületek a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás, a népességmegtartó képesség növelése, valamint a régión belüli társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek enyhítése.

Az aktualizált Koncepció alapján jelenleg folyamatban van a 2021-2027 évre szóló Stratégiai Program és Operatív Program elkészítése.

 Az aktualizált Koncepció a bal oldali menüsoron, a letölthető anyagok menüpont alatt található meg.

 

A BALATON RÉGIÓ 2014-2020- IDŐSZAKRA SZÓLÓ TERVEZÉSI DOKUMENTUMAI

A Balaton Fejlesztési Tanács jogszabályban előírt feladata a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési dokumentumainak elkészítése, elfogadása.

A 2014-2020-as időszakra vonatkozóan tervezési dokumentumok elkészítésére a Balaton Fejlesztési Tanács százmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Területfejlesztési tevékenység fejlesztése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2014 – 20 tervezési időszakra irányuló sikeres felkészülése érdekében” című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás biztosított fedezetet a térség hosszú távú fejlesztési koncepciójának, illetve a régió középtávú, 2014 – 2020 programozási időszakra vonatkozó stratégiai, valamint a részletesebb operatív programjának elkészítésére, fejlesztési céljainak meghatározására.

Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0013 projekt keretében a Tanács külső szakértők bevonásával meghatározta a Balaton Kiemelt Térség következő 7 évre vonatkozó fejlesztési céljait és elkészítette a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumait, melyek főbb elemei:

 • Helyzetértékelés,
 • Koncepció,
 • Területfejlesztési Program (Stratégia, Operatív Program)
 • Projektkidolgozások a kiemelt fejlesztésekre, fejlesztési célokra,
 • Balatoni Integrált Területfejlesztési Program – a kiemelt térség fejlesztési programjának az ágazati operatív programokhoz illeszkedő kivonata.
 • A Balaton Kiemelt Térség adottságai, gazdasági ereje és az országos fejlesztési Koncepcióban megfogalmazott kiemelt szerepe miatt jelentős mértékben hozzá tud járulni az országos fejlesztési célok eléréséhez.

A Balaton Kiemelt Térség az országos célok közül elsősorban foglalkoztatás bővítéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez tud hozzájárulni. Ezen két területen azonban a – meglévő gazdasági, környezeti, társadalmi adottságai alapján – az országos átlagot meghaladó mértékű eredményeket tud elérni. Az elkészült fejlesztési dokumentumokban a célok átfogó kibontása jelenik meg.

A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK ÁTFOGÓ CÉLJAI:

A Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő társadalmi szemlélet eredményeként

 • megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának (pl. energiafelhasználás, közlekedés, ingatlanfejlesztés) széles körű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosokszámára,
 • vonzó működési környezetet biztosítson elsősorban szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozásokszámára,
 • vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson a térséget felkeresők számára, melynek eredményekéntnövekedjen a Balaton térségébe látogató turisták száma, illetve a hosszabb ideig történő tartózkodásban és szolgáltatásvásárlásban megmutatkozó elégedettsége.
 • A változó igényekhez, természeti folyamatokhozrugalmasan igazodó és folyamatosan megújulásra képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek szolgálják a lakosokat, turistákat és vállalkozásokat.

A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIAI CÉLJAI:

A térség fejlesztésének stratégiai céljai az átfogó célokhoz illeszkedve kerületek meghatározásra. Az egyes stratégiai célok több átfogó cél elérését is támogathatják.

 • Innovatív Balaton! 
  A balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítása a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások fejlesztése révén.

 • Aktív Balaton!
  A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként.
 • Balatoni egészség és megújulás! 
  A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és közvetítése által.
 • Balatoni terméket az asztalra! 
  Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése.
 • Megújuló balatoni közösségek!
  A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben élő közösségek folyamatos megújulása.
 • Természetes Balaton! Egészséges környezet, tiszta Balaton! 
  A táj fenntartható módon való használata az eltérő területi adottságok figyelembe vételével, a biodiverzitás megőrzése, a környezet szennyezés mérséklése és a környezet terhelésének a térség fenntartható fejlődését biztosító keretek közé szervezése, a települések építészeti színvonalának növelése.
 • Elérhető Balaton!
  Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás hatékony közlekedési rendszer működtetése a Balaton térségében.

A munkában jelentős segítséget kaptunk a térség szereplőitől, szakértőitől, akik az általunk rendezett szakmai fórumokon, az elkészült anyagok véleményezésével hatékonyan részt vettek a fejlesztési elképzelések, feladatok meghatározásában. A tervezési tevékenység keretében a fejlesztési területekhez, intézkedésekhez, projektek megvalósításához szükséges jogszabályi keretek is összefoglalásra kerültek.

(A fejlesztési dokumentumok, illetve az egyéb kapcsolódó anyagok a bal oldali menüsoron, a letölthető anyagok menüpont alatt találhatóak meg.)

 

 

 

LAKE BALATON REGIONAL DEVELOPMENT DOCUMENTS 2014-2020

 
Preparation for the programming period of 2014-2020 has been one of the most important tasks of the Council recently. The project called “Improving spatial planning activities in the Lake Balaton Resort Area 2014-2020”, which was submitted by the Lake Balaton Development Council in the framework of the new Széchenyi Plan, has been approved. Accordingly, EU and domestic funds were provided for the Council to prepare the long-term development concept and the mid-term development strategy and operational programme of the region.
 
In the framework of the project ID: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0013, the Council determined the development goals for the upcoming years and elaborated the following development documents:
 
 • Background Analysis;
 • Regional Development Concept;
 • Regional Development Programme (Strategy and Operational Programme);
 • Elaborated project ideas – pursuant to key development objectives and priorities;
 • Integrated Regional Development Programme of Lake Balaton – revised version of the development programme in accordance to the sectoral operational programmes.
 
Concerning the national development objectives, the Lake Balaton Resort Area can contribute mainly to foster job creation and economic growth. Nevertheless, the region can achieve significant results (even exceeding the national average) in these two fields due to the existing economic, environmental and social characteristics. The development documents listed above introduces the development objectives in details.
 
 
OVERALL DEVELOPMENT OBJECTIVES:
 
Focusing on the preservation of health conditions and sustainability, the Lake Balaton region should:
 
 • Provide high quality environment for local residents as a result of guaranteeing constant revenues, improving life quality and the widespread application of environmental friendly technologies,
 • Provide attractive business environment for companies, which offer mainly services, produce innovative, high value-added product and employ highly-skilled people,
 • Provide attractive natural and built environment and high quality services for tourists visiting the region in order to increase the number of guests and improve the satisfaction of tourists,
 • Building capacities of regional organisations and institutions to flexibly adapt to the changing needs of customers and the changing environmental processes in the area.
 
 
STRATEGIC DEVELOPMENT GOALS:
 
Strategic development goals are in line with the overall development objectives of the region. Certain strategic development goals may support the implementation of various overall development objectives too.
 
 • Innovative Lake Balaton!
  Improving revenue generating and employment capacities of the Lake Balaton economy as the result of the cooperation with local and associated knowledge bases through the development of new products and services.
 • Active Lake Balaton!
  Increasing revenues from tourism and more balanced utilization of capacities all year round as the result of the coordinated development of tourism products and services.
 • Health and regeneration at Lake Balaton!
  Improving the quality of life of local residents and tourists by using and promoting health industry services that are built on local natural recourses.
 • Consuming Lake Balaton products!
  Promoting the production, process and consumption of healthy, locally produced and locally processed food.
 • Rejuvenating communities at Lake Balaton!
  Harmonious development of the society is based on the well-functioning economy and the constant rejuvenation of local communities.
 • Natural Lake Balaton! Healthy environment, clean lake!
  Sustainable use of land while taking into account the different regional characteristics, protection of biodiversity, reduction of environmental pollution, mitigation of environmental load and improvement of architectural design quality of settlements.
 • Available Lake Balaton!
  Operating environment-friendly and resource-efficient transport system in the Lake Balaton region that can react flexibly to the changing needs.
 
During the elaboration of planning documents, the Council received significant assistance from regional actors and experts, who contributed effectively to the elaboration of development ideas and tasks by reviewing and commenting the completed documents at local meetings and workshops.
If you are interested in the development documents of the Lake Balaton region, please read the “Briefing Paper on the Lake Balaton Regional Development Strategy 2014-2020”, which is available under the downloadable materials.

Back To Top