BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT.

BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT.

A RÉGIÓ JÖVŐJÉÉRT, A JÖVŐ RÉGIÓJÁÉRT…

 

A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva segítse a régió fejlesztési céljaihoz illeszkedő programok és projektek megvalósítását, forrás szerzését, szakmai együttműködések kialakítását. Fontosnak tartjuk, hogy a térségfejlesztési programok elkészítése mellett segítsük a fejlesztési projektek megvalósítását, figyelemmel kísérjük működésüket. Célunk a régióba behozni minden olyan szaktudást és anyagi tőkét mely hozzájárul a régió fejlesztéséhez. Elkötelezettséget érzünk az iránt, hogy a helyi értékekre építve új, innovatív lehetőségek megvalósításával segítsük elő a Balaton megújulását.

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t 2000. január 1-jén alapította a Balaton Fejlesztési Tanács. Feladata a Balaton térségének fejlődését elősegítő, a BFT tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai, operatív feladatok ellátása. A Kft. jelenlegi három irodájában, Siófokon, Keszthelyen és Balatonfüreden összesen 24 munkatárs dolgozik.

A Kft. tevékenységében döntő szerepet játszik a régió szervezetei közötti hatékony együttműködés erősítése, a Balatonnal kapcsolatos kutatási és szakágazati programok koordinálásában való részvétel, a kapcsolattartás és egyeztetés a területileg illetékes megyékkel, járásokkal és önkormányzatokkal.

TEVÉKENYSÉGEINK

Területi tervezés, koordináció
A Kft. alaptevékenységei közé tartozik a térségfejlesztési programok előkészítésében és megvalósításában való közreműködés. A Tanács megbízása alapján a Kft. ellátja a Balaton Régiót érintő területi programozási feladatokat, így részt vett:

  • az Előzetes Regionális Fejlesztési Program (Phare „Tükörrégiós” Program) tervezésében és lebonyolításában;
  • a 2004-2006, és a 2007-2013 tervezési időszakok esetében a BKÜ-re ható fejlesztési tervek kialakításában;
  • a 2020-ig szóló Balaton Hosszútávú Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában és felülvizsgálatában;
  • a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumok elkészítésében.

A fejlesztési dokumentumok készítése mellett a Kft. folyamatosan végzi a Koncepció és a fejlesztési tervek megvalósulásának vizsgálatát, monitoringját, a térség társadalmi, gazdasági folyamatainak elemzését.

Pályázat- és projektmenedzsment
A Balatoni Integrációs Kft. fontos tevékenysége a központi költségvetés által a Balaton-térség fejlesztésére fordított fejlesztési források felhasználásának menedzselése a Tanács döntése alapján. A Kft. e menedzselési tevékenység keretében pályázati felhívásokat készít elő, elvégzi a pályázatok lebonyolítását (kiírás, megjelentetés, folyamatos tanácsadás és információszolgáltatás, pályázatok befogadása, hiánypótlási eljárás lefolytatása, döntésre előkészítés, tájékoztatás a támogatási döntésről). A Kft. végzi továbbá a nyertes pályázókkal a szerződések megkötését, a projekt rész-, illetve végelszámolásainak pénzügyi felülvizsgálatát, valamint éves terv alapján a megvalósított fejlesztések helyszíni ellenőrzését.

Helyi kezdeményezések támogatása, projektfejlesztés
A régió fejlődésének biztosítéka, hogy a térséget csak az itt élők együttes munkájával lehet fejleszteni. A Balatoni Partnerségi Program keretében több kezdeményezés is elindult, melyek megvalósítását a Kft. segíti. A „Mozdulj Balaton!” szabadidős sportrendezvény-sorozat 2004 óta a Balaton parti települések többségén biztosítja a szervezett sport lehetőségeket a strandok területén. Szintén a régió szereplőinek széleskörű együttműködése hívta életre a “Balaton Európa legbiztonságosabb tava” projektet, melynek célja a közbiztonság, kiemelten a vízbiztonság fejlesztése révén a legbiztonságosabb tó címének kiérdemlése.
A meglévő programok végrehajtása mellett a Kft. hasonlóan fontos feladatának tartja az új programok, projektötletek megszületésének elősegítését, a meglévő projektkezdeményezések felkutatását és pályázati dokumentummá fejlesztését.

Nemzetközi projektek
A Balatoni Integrációs Kft. a régió fejlesztése, valamint az együttműködések hatékonyabbá tétele érdekében számos nemzetközi projektben vesz részt. A Kft. célja a külföldi tapasztalatok megismerése és hasznosítása a Balaton természeti értékeinek megóvása, valamint a térség nemzetközi versenyképességének növelése érdekében. Az elmúlt években a Kft. közel 30 nemzetközi projektet valósított meg. Az elmúlt években a Kft. 12 nemzetközi program keretében összesen 22 nemzetközi projektet valósított meg. A Kft. munkatársai rendszeresen vesznek részt világszerte megrendezett tudományos tanácskozásokon, és az ott szerzett, ismereteket és tapasztalatokat regionális workshopokon és konferenciákon osztják meg a térség gazdasági és tudományos életének szereplőivel.

Kutatás
Az Ügynökség 2001. óta folytat tervszerű, elsősorban területfejlesztési célokat szolgáló, gazdaság- és társadalomtudományi kutatásokat. E munka a Kft. Társadalomtudományi Kutatócsoportjában folyik Balatonfüreden. A természeti-környezeti értékek fenntarthatósága mellett a csoport feladatának tekinti a területpolitika tudományos eszközökkel történő támogatását a régió népességmegtartó erejének, a helyi társadalom különös szociológiai minőségének megőrzése, javulása érdekében. E program eredményeképpen számos kutatási projekt valósult meg.

Vállalkozási tevékenység
A Kft. térségi szereplőket segítő tevékenységének további területét az egyes szereplők megbízásából, egy-egy projekthez, területi egységhez kapcsolódó szakértői tevékenység alkotja, melynek főbb elemei:

  • pályázati szaktanácsadás; pályázatfigyelés és projektgenerálás; pályázatok elkészítése, nyomon követése, pénzügyi elszámolása; monitoring tevékenység segítése, elvégzése;
  • megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése; költség-haszon elemzések készítése;
  • környezetvédelmi tervek, programok készítése, környezetvédelmi felülvizsgálat; előzetes környezeti hatásvizsgálat; stratégiai környezeti vizsgálat (SKV);
  • területfejlesztési célokat szolgáló, gazdaság- és társadalomtudományi kutatások végzése;
  • pénzügyi és számviteli szolgáltatás alapítványok, non-profit szervezetek részére;
  • szakmai rendezvények, konferenciák, események szervezése.

A Balatoni Integrációs Kft. 2021. évi beszámolója

Back To Top