BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS

BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS

EGYÜTT A BALATON JÖVŐJÉÉRT…

A BFT fontosnak tartja, hogy folyamatosan figyelve a régió életének eseményeit, változásait, információval rendelkezzen a végbemenő gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokról és erről tájékoztassa a régió élete, fejlesztése iránt érdeklődő személyeket, szervezeteket. A Tanács elkötelezett, hogy híd szerepként teret adjon a régió fejlesztésében résztvevő szervezetek párbeszédének, együttműködésének. A Tanács megalakulásáról és működéséről a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezik.

Területi illetékesség

A Tanács illetékességi területe a Balaton Kiemelt Térségre (régióra) terjed ki, melynek területi lehatárolását a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) adja. A BKÜ-t 180 település alkotja, melyek közül 18 városi ranggal rendelkezik. A régió területén 3 megye (Somogy, Veszprém, Zala) osztozik. A térség 2000-től önálló területrendezési tervvel és szabályzattal rendelkezik (2000. évi CXII. tv. – Balaton törvény). A régió állandó népességének száma meghaladja a 274 ezer főt, amelyet további mintegy negyedmillió fővel egészítenek ki a hosszabb-rövidebb ideig a térségben tartózkodó üdülőtulajdonosok.

A Tanács tagjai

A Tanács összetételét, valamint a szavazati joggal rendelkező delegáltak számát a mindenkor hatályos Területfejlesztési Törvény határozza meg. Jelenleg a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai:

 • a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője,
 • a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei (3 fő),
 • az érintett megyei közgyűlés 1-1 képviselője (3 fő),
 • az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek (NFM, NGM, Emmi, FM) 1-1 képviselője (4 fő),
 • a Miniszterelnökséget vezető miniszter képviselője.

A Balaton Fejlesztési Tanács elnöke: 2010.12.17-től dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere. A BFT 12 fős tagsággal végzi munkáját. A tagok felsorolását a letölthető dokumentum tartalmazza.

A TANÁCS TEVÉKENYSÉGE

1. A régió fejlesztési irányainak meghatározása  Az elmúlt időszak legjelentősebb feladata a Tanács életében a 2014-20-as programozási időszakra való felkészülés volt. A Tanács területfejlesztési törvényben meghatározott alapfeladatai közé tartozik a térségfejlesztési dokumentumok elkészítése. A BFT 2014-ben felülvizsgálta a korábbi tervidőszak eredményeit és meghatározta a Balaton Kiemelt Térség elkövetkező évekre vonatkozó fejlesztési céljait, elkészítette a fejlesztési dokumentumokat, melyek főbb elemei:

 • Helyzetértékelés;
 • Koncepció (-2030);
 • Területfejlesztési Program /Stratégia, Operatív Program/ (-2020);
 • Projektkidolgozások a kiemelt fejlesztésekre, fejlesztési célokra;
 • Balatoni Integrált Területfejlesztési Program – a kiemelt térség fejlesztési programjának az ágazati operatív programokhoz illeszkedő kivonata.

A Tanács a tervek kidolgozásában jelentős segítséget kapott a térség szereplőitől, szakértőitől, akik a szakmai fórumokon az elkészült anyagok véleményezésével hatékonyan részt vettek a fejlesztési elképzelések, feladatok meghatározásában.

A tervezési munkát irányító „vízió” alapgondolata, hogy a Balaton régiót egy olyan hellyé kell fejleszteni, ahol egyaránt

 • jó élni;
 • jó pihenni, nyaralni;
 • jó vállalkozni, dolgozni.

A BFT általi felterjesztést követően a Kormány 1821/2015 (XI.12) számú határozatával jóváhagyta a Koncepciót és a Stratégiai Programot, valamint döntött a tervezett fejlesztések megvalósításához biztosítandó forrásokról.

2. A fejlesztési célok elérését ösztönző programok és projektek megvalósítása  A Tanács a tervezési feladatok mellett nagyon fontos ösztönző szerepet lát el a térségi fejlesztések, beruházások megvalósításában, projektek kidolgozásában, amelyet a hatáskörében lévő források felosztásával, pályázati támogatások biztosításával valósít meg. A támogatási lehetőségek meghatározásában a Tanács az elfogadott fejlesztési programokban kitűzött célokat és az aktuális térségi feladatok megoldását tartja szem előtt.

Az elmúlt évek főbb támogatási területei az alábbiak voltak:

 • a régió közbiztonságának-vízbiztonságának fejlesztése;
 • vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása;
 • rendezvények támogatása;
 • Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjának- egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítésének támogatása.

A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó szakmai háttérmunkát a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

A Tanács tevékenységének részletes bemutatását éves bontásban a szakmai tájékoztatók tartalmazzák. Az elmúlt év tájékoztatója a letölthető anyagok között található, míg az előző évek dokumentumai az archívumban érhetőek el.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi tevékenységéhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 120 millió Ft. működési támogatással járult hozzá.

Back To Top